Den tomme Fenger-grund – en forfejlet lokalplan

Den tomme Fenger-grund, med huller i jorden bag et grimt plankeværk
– et eksempel på en forfejlet lokalplan

Fenger-grunden

Grunden overfor Frode Jacobsens Plads ved Vanløse Station har i lang tid været skæmmende for
Vanløse bymidte. – Og de fremtidige planer ser ikke bedre ud.
En lokalplan for grunden blev vedtaget i 2012, og ejeren Holberg Fenger har i årevis fortalt, at nu
gik byggeriet igang. Men her i efteråret 2021 er intet sket. Grunden har ligget brak fra 2008 og i 9 år efter vedtagelsen af lokalplanen. På plankeværket ud mod Jernbane Alle er der dog for nyligt opsat idylliserende fotostater af det planlagte byggeri. Det er ændret lidt fra 2012, men stadig utidssvarende, for højt og grimt.

I lokalplanen for grunden står der bl.a.:
“Der er ikke for tiden basis for privat boligbyggeri”, og ”området ville risikere at komme til at ligge mere eller mindre øde hen, hvis den hidtil planlagte anvendelse blev fastholdt for hele området”.
Samtidig skal der ifølge lokalplanen sikres høj arkitektonisk kvalitet for såvel bygninger som byrum.
Desuden skal den fremme kommuneplanens mål for byliv ved udformningen og anvendelsen af uderum, stueetager og offentligt tilgængelige forbindelser mv.

Det bliver dog lidt mærkeligt, når der også står i lokalplanen: “Endvidere må der indrettes
kollektive anlæg og institutioner samt sociale, uddannelsesmæssige, kulturelle, sundheds- og miljømæssige servicefunktioner, der er forenelige med anvendelsen til serviceerhverv, samt boliger.” – og et punkt b): “Boligandelen må højst udgøre 25% af områdets samlede etageareal.”

Men ejeren af grunden (Holberg Fenger A/S) har alene planer om hotellejligheder og
supermarkeder nederst i bygningerne.
Men har Vanløse brug for flere supermarkeder?
Og hvad med målsætningen om 25 % almene boliger?
Der har i tidens løb været mange høringer og debatter om Fenger-grunden. For det meste er der blevet udtrykt stærk kritik. Og op til dette kommunalvalg i 2021 er debatten og kritikken vokset.

Enhedslisten Vanløse mener:
– Hele sagsforløbet har været en skandale og er en klar illustration af, at det private bygge- og kapitalmarked ikke fungerer til beboernes bedste
 – Den private ejendomsret har stået i vejen for en fornuftig anvendelse af en central grund i Vanløse. Københavns Kommune og lokale kritikere har været magtesløse
– Det planlagte byggeri er ikke visuelt af ”høj arkitektonisk kvalitet”
– de planlagte højhuse skaber blæst og skygge ud mod Jernbane Alle
– Den nuværende lokalplan er ude af trit med den aktuelle situation i Vanløse.
Der er i dag behov for grønne åndehuller, mindre trafik, samt boliger som almindelige
mennesker kan betale. Der er hverken behov for mere trafik og hotellejligheder eller flere supermarkeder.
– Den politiske ledelse i København har ikke kunnet – eller villet – løse problemerne omkring Fenger-grunden.
– Københavns kommune skal sørge for en midlertidig anvendelse af grunden, hvis bygherren fortsat ikke gennemfører byggeriet efter den vedtagne lokalplan
– en midlertidig anvendelse kan være et grønt område i sammenhæng med Frode Jacobsens Plads, midlertidige mindre (evt. container-) boliger til unge, udsatte eller hjemløse borgere
– Planloven skal ændres, så kommunen kan pålægge bygherrer tidsfrister og større
kvalitetskrav til en lokalplan samt får ret til at ændre i utidssvarende lokalplaner