Det grimme plankeværk

Det grimme plankeværk, den tomme grund og hullet i jorden

Grunden overfor Frode Jacobsens Plads ved Vanløse Station har i lang tid været meget skæmmende for Vanløse bymidte.

Der blev vedtaget en lokalplan i 2012, men her i 2017 er intet sket.

Den private bygherre og ejendomsadministrator Holberg Fenger Invest A/S ejer grunden.
Men når man slår op på hans hjemmeside under projektet (V360) ser man bare en (uforståelig) tekst på latin som oplysning. Fengers investeringsselskab har været (og er?) i økonomiske problemer. Det har bl.a. måttet sælge sit forrige projekt Galeria til de to selskaber Capital Partners og Solstra og Tristan, som nu har overtaget Fengers påbegyndte byggeri, ændret det og nu fuldfører det som Kronen Vanløse.

Der har været meget debat om “Indertoften II”-grunden, og den har en tid været åbnet for cykelparkering på en grusstribe. Men nu ligger grunden ubenyttet hen, uskønt bevokset og med to vandfyldte huller i jorden – delvist skjult bag et grimt plankeværk.

Grunden skal  ifølge lokalplanen fra 2012 udvikles til:
“en blanding af servicefunktioner, butikker og arbejdspladser” og være en  “tilføjelse af et arkitektonisk markant, moderne byggeri.” (s.3).

I lokalplanen står også:
“Der er ikke for tiden basis for privat boligbyggeri, og området ville risikere at komme til at ligge mere eller mindre øde hen, hvis den hidtil planlagte anvendelse blev fastholdt for hele området.
Samtidig skal lokalplanen sikre høj arkitektonisk kvalitet for såvel bygninger som byrum og fremme kommuneplanens mål for byliv ved udformningen og anvendelsen af uderum, stueetager og offentligt tilgængelige forbindelser mv.” (s.3)

Men det bliver helt mærkeligt, når der også står i lokalplanen:
“Endvidere må der indrettes kollektive anlæg og institutioner samt sociale, uddannelsesmæssige, kulturelle, sundheds- og miljømæssige servicefunktioner, der er forenelige med anvendelsen til serviceerhverv, samt boliger.
b) Boligandelen må højst udgøre 25% af områdets samlede etageareal.”
(Lokalplanen “Indertoften II”, s.14)

  • Enhedslisten Vanløse:
  • mener, at hele sagsforløbet har været en skandale og en klar illustration af, at det private bygge- og kapitalmarked ikke fungerer så effektivt, som det altid siges.
  • mener, at den private ejendomsret her har stået i vejen for en fornuftig anvendelse af en central grund i Vanløse. Københavns Kommune og lokale kritikere har været magtesløse, og beboerne i Vanløse har måttet udholde synet af et skæmmende plankeværk og en misligeholdt  grund midt i Vanløse.
  • mener ikke, at lokalplanens bygninger visuelt er et arkitektonisk markant, moderne byggeri.
  • mener, at den politiske ledelse i København skal indlede forhandlinger med grundens ejer og presse på for at få en afklaring af situationen og evt. tage initiativ til en bedre lokalplan.
  • mener, at hvis ejeren af grunden ikke kan gennemføre byggeriet efter den vedtagne lokalplan – eller ikke ønsker den ændret til en bedre – må kommunen presse på for en midlertidig anvendelse af grunden. Den skal ikke ikke fortsat skæmme Vanløses centrale del, men blive til gavn for befolkningen i Vanløse.
  • mener, at der i Vanløse og København først og fremmest er et stort behov for boliger til priser, som almindelige mennesker – unge som ældre – kan betale. Så hvis der ikke snart bygges noget fornuftigt på grunden, foreslår vi at grunden planeres, og at der midlertidigt opstilles boligcontainere til mennesker, der mangler et sted at bo. Det kan være arbejdsløse, hjemløse, kontanhjælpsmodtagere, unge, lærlinge og studerende – indtil de selv kan skaffe sig en anden passende bolig
  • mener, at det private erhvervsliv ofte fylder for meget i Vanløse bymidte, især på Frode Jacobsens Plads. “Byens Pavillon” er meget sjældent åben, men alligevel må man ikke færdes på dens område – mens resten af pladsen er propfyldt.