Vedtægter

Afdelingen
§1 Navn: Enhedslisten Vanløse
§2 Formål:
– at repræsentere Enhedslisten lokalt,
– at udvikle og skabe rammer for røde og grønne interesser.
§3 Medlemskab:
Alle, der er registreret som medlemmer af Enhedslisten, og som bor i lokalafdelingens område, er medlemmer af lokalafdelingen med mindre de har valgt at være medlem af en anden afdeling. Medlemmer af Enhedslisten, som bor udenfor lokalområdet, kan søge om medlemskab i lokalafdelingen.

Medlemsmøder
§4 Almindelige medlemsmøder indkaldes med mindst 2 ugers varsel ved e-mail til medlemmerne og på afdelingens hjemmeside. – Ekstraordinære medlemsmøder kan indkaldes med kortere varsel.

§5 Besluttende møder herunder møder, hvor der skal vælges repræsentanter, f.eks. til Enhedslistens årsmøde, delegeretkonferencer o.l., skal være indkaldt med mindst 4 ugers varsel.
Beslutninger taget på ekstraordinære møder skal konfirmeres på næste besluttende medlemsmøde.
Der skrives beslutningsreferat af alle besluttende møder. Disse referater sendes senest ud med næste mødeindkaldelse.

§6 Eventuelle kampvalg skal foregå efter samme regler som ved Enhedslistens valg af bestyrelse. Øvrige beslutninger vedtages med almindeligt flertal. Skriftlig afstemning kan begæres, hvis mindst to personer ønsker dette.

§7 Kun medlemmer af Enhedslisten Vanløse har stemmeret ved besluttende medlemsmøder.

§8 På medlemsmøderne kan der nedsættes emnegrupper og arbejdsgrupper ad hoc.

§9 Der kan ikke stemmes pr. fuldmagt.

Generalforsamling

§10 Én gang årligt afholdes generalforsamling. Denne indkaldes med mindst 4 ugers varsel til alle medlemmer af afdelingen enten ved e-mail eller husomdelt post.

§11 Generalforsamlingen skal mindst have følgende dagsorden:
1: Valg af dirigent og referent
2: Arbejdsudvalgets beretning
3: Regnskab
4: Behandling af indkomne forslag
5: Behandling af forslag til arbejdsplan for det næste år, samt behandling af indkomne forslag til arbejdsplanen.
6: Budget, samt behandling af indkomne forslag til budgettet.
7: Valg af arbejdsudvalg og revisor
8: Evt.

§12 Forslag til generalforsamlingen skal være Arbejdsudvalget i hænde mindst 2 uge før generalforsamlingen.
Arbejdsudvalget sender beretning, regnskab, forslag til arbejdsplan, forslag
til budget samt evt. indkomne forslag ud mindst en uge før generalforsamlingen på email
og lægger dem på afdelingens hjemmeside.
Der kan stilles ændringsforslag til indkomne forslag under selve generalforsamlingen.
– Der føres protokol over generalforsamlingen, og referatet sendes senest ud med næste indkaldelse til medlemsmøde og lægges tilgængeligt for medlemmerne.

§13 Arbejdsudvalget eller en fjerdedel af medlemmerne kan indkalde til ekstraordinær generalforsamling med en nærmere fastsat dagsorden. Denne indkaldes med mindst 14 dages varsel.

§14 Vedtægtsændringer kan kun behandles på generalforsamlinger og skal vedtages med 2/3 flertal.

§15 Eventuelle kampvalg skal foregå efter samme regler som ved Enhedslistens valg af bestyrelse. Øvrige beslutninger vedtages med almindeligt flertal. Skriftlig afstemning kan begæres, hvis mindst to personer ønsker dette.

Arbejdsudvalget
§16 Arbejdsudvalget vælges på afdelingens generalforsamling blandt afdelingens medlemmer.

§17 Arbejdsudvalget er afdelingens besluttende myndighed mellem medlemsmøder og generalforsamling.

§18 Arbejdsudvalget vælger af sin midte en kasserer og en eller flere kontaktpersoner

§19 Arbejdsudvalgets møder er åbne for alle medlemmer af afdelingen. Der føres protokol over møderne. Disse lægges tilgængeligt for medlemmerne.

§20 Arbejdsudvalget meddeler de nødvendige post- og bankfuldmagter til kassereren(tegningsregler). Afdelingen tegnes af to AU-medlemmer i forening.

Økonomi
§21 For afdelingen hæfter alene dens formue. Afdelingen får sine økonomiske midler fra kontingentrefusion fra Enhedslisten og fra frivillige bidrag.

Nedlæggelse
§22 Afdelingen kan nedlægges på en generalforsamling, hvis 2/3 af de fremmødte stemmer herfor.
Ved nedlæggelse overføres afdelingens midler til Enhedslisten, medmindre generalforsamlingen med 2/3 flertal beslutter at støtte andre røde og grønne formål.

Vedtaget af generalforsamlingen i Enhedslisten Vanløse den 15. marts 2014.
Med ændringer på generalforsamlingen i Enhedslisten Vanløse den 15. marts 2019.